VODSTVO ŠOLE
Ravnateljica: Dobrila Lazović
Pomočnica ravnateljice: Ljubica Jamnik
Pomočnica ravnateljice: Elizabeta Žnidaršič.

ORGANIZACIJA OSNOVNE ŠOLE

SVET ŠOLE
Svet šole je upravni odbor, ki ga sestavlja 11 članov; 5 predstravnikov zaposlenih in po 3 predstavniki ustanovitelja (Mestna občina Ljubljana) in 3 predstavniki staršev. Šolo zakonsko ureja in nadzoruje Ministrstvo za šolstvo. Šolo vodi ravnateljica, pri tem ji pomagata pomočnici. Na stopnji od 1. do 5. razreda poučujejo razredni učitelji, ki se med seboj povezujejo v strokovne aktive glede na razred , ki ga poučujejo. Od 6. do 9. razreda poučujejo učitelji predmetnega pouka, ki se med seboj povezujejo v strokovne aktive glede na področje. Strokovni aktivi so strokovni organi šole poleg oddelčnega učiteljskega zbora in učiteljskega zbora.

ŠOLSKA SKUPNOST
Predstavniki razredov sestavljajo šolsko skupnost, ki ga skliče ravnateljica najmanj dvakrat letno. Šolska skupnost ima program dela in se izreka o pomembnih stvareh, ki zadevajo življenje in delo učencev v šoli.

ORGANIZACIJA POUKA
Otroci vstopajo v šolo s šestimi leti in jo končajo pri petnajstih.
Število vpisanih učencev v tem šolskem letu je 748.
Delo na šoli poteka po predmetniku, ki ga predpisuje Zakon o devetletni osnovni šoli.
Pouk se začenja ob 8.00 in konča najkasneje ob 15.05.
Pouk na šoli poteka v dopoldanski izmeni.
Učenci 5.–9. razreda imajo po končanem pouku možnost kosila, če pa imajo na urniku več kot 6 ur, imajo kosilo po 7. uri in nato nadaljujejo s poukom.
Na šoli se poleg rednega pouka odvijajo interesne dejavnosti, ki so na urniku po pouku.

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE
Jutranje varstvo je namenjeno učencem 1. razreda, kot nadstandard tudi za 2. in 3. razred, vsak šolski dan od 6.00 do 7.45. Prihod učencev je možen med 6.00 in 7.30. V tem času se učenci počasi pripravljajo na šolsko delo (pogovori, didaktične igre, pravljice …). Ob 7.45 zapustijo dežurno učilnico ter odidejo v matične razrede.
Po končanem pouku imajo učenci 1.–5. razreda možnost podaljšanega bivanja do 15.00, nato še dežurno varstvo do 17.00. V času pouka imajo učenci malico, v času podaljšanega bivanja kosilo in popoldansko malico. Vsebina programa je podobna kot pri jutranjem varstvu.

 

(Skupno 4.789 obiskov, današnjih obiskov 6)